Siirry sisältöön

Palveluiden kuvaukset

PÄIHDEKUNTOUTUS YHTEISÖSSÄMME

Olemme päihteetön- ja huumeeton yhteisö, vastaanotamme asiakkaita pääasiassa kunnan maksusitoumuksella. Kuntouttavan työotteemme tavoitteena on auttaa asiakkaamme irti päihdekierteestä, kohti parempaa, laadukkaampaa elämää. Kuntoutuksen kesto on yksilöllinen. Osa asiakkaista on juuri lopettanut päihdekäytön, osa on ollut raittiina jo vuosia. Osalla asiakkaista saattaa olla korvaushoito osana kuntoutumista. Osa asiakkaista suorittaa yhdyskuntapalvelua päihdekuntoutuksen aikana. Tarjoamme ympärivuorokautista palveluasumista sekä itsenäisempää yhteisöllistä asumista.

YHTEISÖHOITO, VERTAISTUKI JA TARVITTAVA AMMATTIAPU

Kuntoutus rakentuu kokonaisuudessaan yhteisöhoidosta, vertaistuesta sekä tarvittavasta ammattiavusta. Savelakodissa huomioimme jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet, panostamme yhteisölliseen psykososiaaliseen kuntoutukseen, yhdenvertaisuuteen ja arjenhallintataitojen opetteluun ja vahvistamiseen kodinomaisessa ympäristössä – terapeuttisessa yhteisössä.

Savelakoti sijaitsee kauniissa vanhan Tyynelän maalaismiljöössä mikä tarjoaa monipuoliset puitteet psykososiaaliselle kuntoutumiselle. Yhteisössä on myös kotieläimiä, joista yhteisvastuullisesti huolehdimme. Eläinten läsnäololla on rauhoittava vaikutus ihmisiin. Eläimet tuovat monille asiakkaille myös iloa, lohtua ja turvaa silloinkin, kun vuorovaikutus ihmisten kanssa on haasteellista. Lisäksi hyödynnämme toiminnassamme ympäröivää luontoa ja sen hyvinvointia edistävää vaikutusta osana inhimillistä henkistä- sekä sosiaalista kasvua.

Monet päihdeongelmista kärsivät ovat kokeneet haasteita vuorovaikutus- ja ihmissuhteissaan. Elämässä on joutunut kohtaamaan epäonnistumisia ja pettymyksiäkin. Yhteisössä on turvallista harjoitella sosiaalisia taitoja ja kokea onnistumista niissä. 

Arjen rakenne, struktuuri, muodostuu yhteisestä viikko-ohjelmasta, jonka avulla asiakas oppii päivärytmin ja arjenhallintaa sekä uusiakin sosiaalisia taitoja esim. vastuullisuutta ja itsehillintää.  Päivittäinen rytmi muodostuu yhteisöllisten vastuutehtävien – sekä omien henkilökohtaisten asioiden hoitamisesta, vapaa-ajan ohjelmasta sekä riittävästä levosta.

Ajattelemme, että päihderiippuvuudesta toipumisessa toiminta on ”taikasana”. Päivä alkaa yhteisellä aamukokouksella, jossa suunnitellaan tulevaa päivää ja jaetaan mm. puutarhan- ja eläintenhoitoon liittyvät vastuut sekä muut työtehtävät, kuten siivoukseen, keittiötöihin sekä kunnossapitoon liittyvät vastuutehtävät.

Yhteisökokous on koko yhteisön yhteinen keskustelufoorumi, minne asiakkaat ja henkilökunta voivat tuoda asioita yhteiseen käsittelyyn. Yhteisökokouksessa keskustellaan yhteisistä asioista ja ratkotaan keskustellen yhteisössä mahdollisesti ilmenneitä ongelmia. Yhteisökokouksessa myös tiedotetaan asioista, mitkä koskevat kaikkia yhteisön jäseniä.

Keskusteluryhmiä järjestetään 2–3 kertaa viikossa, joissa keskustellaan päihteettömyyttä tukevista teemoista, terveyden edistämisestä sekä herätellään ajatuksia päihteettömästä tulevaisuudesta. Asiakkaat pitävät lauantaisin itsenäisesti asukaskokouksen ilman henkilökuntaa, jossa he saavat itse osallistua arkensa suunnitteluun ja ottaa vastuun sen sisällöistä. Asiakkailla on mahdollisuus osallistua AA- ja NA-ryhmiin Savelakodissa käsin. Lähimmät 12-askeleen itsehoitoryhmät kokoontuvat mm. Pieksämäellä, Varkaudessa, Mikkelissä ja Kuopiossa. Henkilökunta on kuljettamassa ja tukemassa asiakkaita ryhmämatkoilla.

Savelakodissa järjestetään hengellisiä kokoontumisia seurakuntien kanssa asiakkaiden tarpeiden mukaan.  Kaiken kaikkiaan Savelakodissa pyritään järjestämään meidän asiakkaiden näköistä arkea; laadullisesti hyvää, raitista elämää.

Päiväohjelmassa on mm. säännölliset ruokailuajat viisi kertaa päivässä. Ruoka on terveellistä kotiruokaa, joka valmistetaan Savelakodin omassa keittiössä. Asiakkaiden ruokatoiveita pyritään kuuntelemaan. Ruokailu tapahtuu yhteisessä ruokasalissa.  Kesäisin ulkogrilli on myös asiakkaiden vapaassa käytössä.

Neuropsykiatriset pulmat ovat varsin tavallisia päihdeongelmista kärsivien asiakkaiden keskuudessa.  Neuropsykiatrinen valmennus soveltuu esimerkiksi asiakkaille, joilla on todettu ADHD, autismin kirjon erityispiirteitä tai Touretten oireyhtymä.

Savelakodin selkeä arjen rakenne käytäntöineen sekä päiväohjelma tukevat tarkkaavaisuuden- sekä aktiivisuuden häiriöistä kärsivää ihmistä menestymään arjessaan. Osalla asiakkaista on myös asianmukainen lääkitys arjenhallinnan tukena.

Neuropsykiatriseen valmennukseen voidaan yhdistää myös mielekkäästi kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Kognitiivisen käyttäytymisterapian ydintä on ajatus siitä, että ihminen voi oppia uusia käytösmalleja läpi elämänsä niin halutessaan. Hoitoyhteisössä asiakkaiden yksilölliset elämisen haasteet tulevat luonnollisella tavalla näkyviksi ja niitä voidaan lähteä uudelleen opettelemaan esim. impulsiivisuuden- ja aggressiivisuuden säätely. Yhteisössä on turvallista harjoitella uusia sosiaalisia taitoja ammatillisen ohjauksen turvin.

Kokenut ja asiantunteva henkilökuntamme on asiakkaiden saatavilla ympäri vuorokauden. Kaikki työntekijämme ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Sairaanhoitajat selvittää asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen tarpeen kokonaisuuden ja toimii aktiivisena linkkinä asiakkaan ja hoidon kokonaisuuden välillä. Tarvittaessa asiakkaan taloudellisten asioiden hoitamisessa, ohjaa hakemusten täytössä Kelalle. Huolehtii asiakkaalle kuuluvien taloudellisten etujen anomisesta. Toimii kiinteässä yhteistyössä asiakkaan sosiaalisten- ja viranomaisverkostojen välillä.

Henkilökunnalla on erikoisosaamista yhteisöhoidosta ja -kasvatuksista, neuropsykiatrisesta valmennuksesta, kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta, Green Care-metodista, taide- ja ryhmäterapiasta.

Kuntoutumista päihderiippuvuudesta tukee säännöllinen, laadukas ravinto ja hyvä fyysinen kunto. Ulkoilua ja liikuntaa suositaan päivittäin toimintakyvyn sallimissa rajoissa, joko Savelakodin pihapiirissä tai lähimaastossa liikkuen. Savelakoti on keskellä kaunista luontoa, Vangasjärven rannalla. Ulkoilumahdollisuudet ovat erinomaiset niin kävelylenkille, kuin metsässä liikkumiseen. Savelakodilla on polkupyöriä, joita asiakkaat saavat sovitusti käyttää. Vangasjärvi mahdollistaa soutamisen, kalastuksen uimisen ja saunomisen. Savelakodilla on oma hyvin varusteltu kuntosali päärakennuksen alakerrassa, joka on asiakkaiden ahkerassa käytössä.

Savelakodissa on fyysisesti erikuntoisia- ja ikäisiä asiakkaita, joilla on erilaisia tarpeita ja mielenkiinnonkohteita vapaa-ajan vieton suhteen. Ryhmien sisällöt ovat asiakkaiden toiveiden mukaisia. Luonnossa liikkuminen ja kalastus tuottavat mielihyvää. Erilaiset sisä- ja ulkopelit sekä kädentaidolliset- ja musiikkiryhmät ovat suosittuja. Toiminallisiin ja ohjattuihin ryhmiin osallistutaan oman toimintakyvyn mukaisesti

Kaikilla asiakkailla on omahoitajat, jotka ovat ammatillisen koulutuksen saaneita mielenterveys- ja päihdealan lähihoitajia, sosionomeja tai sairaanhoitajia. Asiakkaalla on suunnitellusti viikoittaiset yksilökeskustelut omaohjaajan kanssa 1–2 x viikossa tai tarpeen mukaan. Omahoitajat huolehtivat mm. asiakkaansa kuntoutussuunnitelmien päivityksestä ja arvioinnista säännöllisin väliajoin yhdessä asiakkaan ja sosiaalitoimen kanssa.

Savelakodin tavoitteena on, että asiakkaiden toimintakyky ja oma toiminnanohjaus parantuisi, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi lisääntyisi ja elämänhallinta vahvistuisi ensin yhteisössä ja myöhemmin sen ulkopuolella. 

Päihderiippuvuuden syntyminen on kestänyt useimmiten vuosia ja siitä toipuminen kestää myös pitkään. Jatkohoidon suunnittelua on hyvä tehdä pidemmän tähtäimen suunnitelmana, mutta myös lyhyempinä etappeina ja päivä kerrallaan.

Savelakodin kuntoutuksen päätavoite on, että asiakas kokee päihteettömän elämän siinä määrin mielekkäänä, että haluaa jatkaa sitä myös omaehtoisesti omassa kotikunnassaan.

 Päihdekuntoutuksen aikana asiakkaat käyvät harjoittelemassa päihteetöntä elämää yhteisön ulkopuolella lomien muodossa ja saavat käytännön tuntumaa tarvittavista avohoidon tukitoimista. Savelakodin kuntoutuskoordinaattorit tekevät asiakkaiden kanssa henkilökohtaisen jatkohoidonsuunnitelman. Jatkohoito suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan kanssa hänen tarpeidensa ja elämäntilanteensa mukaisesti.

Tarjolla on monenlaisia vaihtoehtoja, miten jatkaa kuntoutumistaan avohoidossa. Päihdepolikinikat tarjoavat avo- ja korvaushoitoa yksilö- ja ryhmätoimintana. Psykiatrian poliklinikat tarjoavat lääkäri- ja terapiapalveluita. Intervallijaksoja päihdekuntoutuksen jälkeen tarjotaan jatkohoidon suunnitelmaan, jolloin esim. kuntoutuksen jälkeinen vuosi voidaan pilkkoa lyhyempiin välietappeihin.

Kuntouttava työtoiminta, vapaaehtoistyö, työkokeilut, kurssit ja kouluttautuminen tuovat mielekästä sisältöä raittiiseen arkeen. Ajankohtaisiksi saattaa nousta myös mm. oikeudellisten asioiden hoitaminen sakkoina, tuomioina tai yhdyskuntapalveluksen muodossa.

Vertaistuki itsehoitoryhmissä (AA ja NA-ryhmät),  A-kilta tai seurakunnan järjestämä toiminta auttaa löytämään  samanhenkistä ystäväpiiriä ja kohtaamisia vapaa aikaan.

TOIMINTAAMME OHJAA SEURAAVAT

Arvot

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Kuntoutuja on tyytyväinen saamaansa palveluun ja pääsee itse vaikuttamaan sen määrään ja laatuun.

TASAPUOLISEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Jokaisella kuntoutujalla on oikeus sananvapauteen ja omaan mielipiteeseen, jota täytyy arvostaa.

HOIDON LAATU

Asiakkaille tarjottavien palveluiden laadusta emme tingi.

OIKEUS TASAPUOLISEEN HOITOON JA PALVELUUN

Kaikilla on oikeus ihmisarvoiseen palveluun.

YHTEISÖLLISYYS

Savelakodin toiminta perustuu yhteisöllisyyteen.