Save­la­ko­ti

Päih­de­kun­tou­tus­ta Etelä-Savossa. 

Save­la­ko­ti on yksi­tyi­nen päih­de- ja mie­len­ter­veys­asiak­kai­den hoi­toon eri­kois­tu­nut pal­ve­lua­su­mi­sen yksikkö.

 

Pal­ve­lutGreenca­re

Palvelut

PArempi arki

Olem­me päih­tee­tön yksik­kö ja vas­taa­no­tam­me asiak­kaik­sem­me pää­asias­sa kun­nan lähet­teen saa­nei­ta kun­tou­tu­jia. Kun­tout­ta­van toi­min­tam­me tavoit­tee­na on aut­taa asiak­kaam­me irti päih­de­kier­tees­tä, koh­ti parem­paa arkea. Tar­joam­me sekä ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta tehos­tet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta että itse­näi­sem­pää palveluasumista.

Sijait­sem­me Sii­ka­mäel­lä, Ete­lä-Savon kau­niis­sa luon­non­mai­se­mis­sa. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me mah­dol­li­suu­den monen­lai­seen kun­tout­ta­vaan toi­min­taan ja tera­pi­aan hyvin­voin­tiin posi­tii­vi­ses­ti vai­kut­ta­vas­sa eli­nym­pä­ris­tös­sä. Tutus­tu kun­tout­ta­van toi­min­nan pal­ve­lui­him­me tar­kem­min Palvelut-sivulla.

Tar­joam­me neu­rop­sy­kiat­ris­ta val­men­nus­ta ennal­taeh­käi­se­vä­nä ja asiak­kaan elä­män­hal­lin­taa paran­ta­va­na val­men­nuk­se­na eri asia­kas­ryh­mil­le. Neu­rop­sy­kiat­ri­nen val­men­nus sovel­tuu esi­mer­kik­si asiak­kail­le, joil­la on todet­tu AD-HD, autis­min kir­jon eri­tyis­piir­tei­tä tai Tou­ret­ten oireyh­ty­mä sekä myös mie­len­ter­veys- ja päih­de­kun­tou­tu­jil­le. Asiak­kai­na voi olla nuo­ret tai aikuiset.

Monipuoliset kuntoutusmenetelmät

Save­la­ko­ti on jaet­tu kah­teen osas­toon. Hoi­to­ko­dis­sam­me on yhteen­sä 16 huo­net­ta, jois­ta 15 on yhden hen­gen huo­nei­ta ja yksi paris­kun­nil­le sovel­tu­va huo­ne. Save­la­ko­din pää­ra­ken­nuk­sen 11 huo­net­ta sovel­tu­vat tehos­tet­tuun pal­ve­lua­su­mi­seen ja kuusi piha­pii­ris­sä sijait­se­vaa huo­net­ta sovel­tu­vat palveluasumiseen.

Asian­tun­te­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lö­kun­tam­me on asiak­kai­den saa­ta­vil­la ympä­ri vuo­ro­kau­den. Kaik­ki työn­te­ki­jäm­me, jot­ka toi­mi­vat omaoh­jaa­ji­na, ovat ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sia. Save­la­ko­dis­sa työs­ken­te­lee kuusi mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ­hön eri­kois­tu­nut­ta lähi­hoi­ta­jaa ja kak­si sai­raan­hoi­ta­ja. Lisäk­si meil­lä on oma ruo­ka- ja sii­vous­huol­los­ta vas­taa­va työntekijä.

 

Me Save­la­ko­dis­sa huo­mioim­me jokai­sen asiak­kaan yksi­löl­li­set tar­peet, panos­tam­me yhtei­söl­li­seen toi­min­taan, yhden­ver­tai­suu­teen ja arjen­hal­lin­ta­tai­to­jen paran­ta­mi­seen kodin­omai­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Lisäk­si hyö­dyn­näm­me toi­min­nas­sam­me päi­vit­täin ympä­röi­vää luon­toa ja sen hyvin­voin­tia edis­tä­vää vaikutusta.

Missio

Olem­me päih­tee­tön yksik­kö ja vas­taa­no­tam­me asiak­kaik­sem­me pää­asias­sa kun­nan lähet­teen saa­nei­ta kun­tou­tu­jia. Kun­tout­ta­van toi­min­tam­me tavoit­tee­na on aut­taa asiak­kaam­me irti päih­de­kier­tees­tä, koh­ti parem­paa arkea. Tar­joam­me sekä ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta tehos­tet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta että itse­näi­sem­pää pal­ve­lua­su­mis­ta. 

Green Care

Eläinten rauhoittava ja hyvinvointia edistävä vaikutus

Yhteinen vastuu eläinten hoidosta ehkäisee syrjäytymistä, edistää arjentaitoja ja lisää yhteisöllisyyttä. Eläinten läsnäololla on rauhoittava vaikutus ihmisiin ja eläimet tuovat monille asiakkaille lohtua ja turvaa silloinkin, kun vuorovaikutus ihmisten kanssa on haastavaa.
Sivuston toteutti: Projektitoimisto Gravi
Call Now ButtonSoita nyt!