Pal­ve­lum­me

Tar­joam­me ammat­ti­tai­tois­ta hoi­toa ja kun­tou­tus­ta. Toteu­tam­me psy­ko­so­si­aa­lis­ta kun­tou­tus­toi­min­taa, jon­ka teh­tä­vä­nä on aut­taa asiak­kai­ta toi­pu­maan päih­de­riip­pu­vuu­des­ta ja paran­taa elämänhallintataitoja.

 

Ota yhteyt­täArvot

Palveluiden kuvaukset

Monipuolisia kuntoutusmenetelmiä

Save­la­ko­dis­sa toteu­te­taan psy­ko­so­si­aa­lis­ta kun­tou­tus­toi­min­taa, jon­ka teh­tä­vä­nä on aut­taa asiak­kai­ta toi­pu­maan päih­de­riip­pu­vuu­des­ta ja paran­taa hei­dän elä­män­hal­lin­nal­li­sia tai­to­jaan. Kun­tou­tus­pal­ve­lui­hin kuu­luu oma­hoi­ta­jan kans­sa käy­tä­vien yksi­lö­kes­kus­te­lu­jen lisäk­si vii­koit­tai­set ryh­mä­kes­kus­te­lut, jois­sa hyö­dyn­ne­tään ver­tais­tu­kea mie­len­ter­veys- ja päih­deon­gel­mien läpikäymiseen.

Jär­jes­täm­me sään­nöl­li­ses­ti eri­lai­sia toi­min­nal­li­sia ryh­miä, joi­den avul­la asiak­kaat pysy­vät kiin­ni taval­li­ses­sa arjes­sa ja pää­se­vät osak­si yhtei­söä. Ryh­mis­sä ret­keil­lään lähiym­pä­ris­tös­sä, har­joi­te­taan käden­tai­to­ja askar­rel­len, vie­rail­laan kir­jas­tos­sa ja val­mis­te­taan yhdes­sä ter­veel­lis­tä lähi­ruo­kaa. Yksi kes­kei­sim­mis­tä toi­min­ta­me­ne­tel­mis­täm­me on luon­non hyö­dyn­tä­mi­nen kun­tou­tuk­ses­sa. Lisä­tie­toa luon­non hyvin­voin­tia edis­tä­vis­tä vai­ku­tuk­sis­ta ja luon­non hyö­dyn­tä­mi­ses­tä kun­touk­ses­sam­me löy­tyy Green Care ‑väli­leh­del­tä.

Ker­ran vii­kos­sa on lisäk­si mah­dol­li­suus osal­lis­tua lähi­paik­ka­kun­nan NA-tapaa­mi­seen. NA-ryh­mä on päih­de­riip­pu­vai­sil­le suun­nat­tu ver­tais­tu­ki­ryh­mä, jon­ka tavoit­tee­na on tar­jo­ta yhtei­sön tukea sekä koke­muk­sia yhtei­söl­li­syy­des­tä ja hyväk­sy­tyk­si tulemisesta.

Haluam­me tukea asiak­kai­den kun­tou­tu­mis­ta myös moni­puo­li­sel­la lii­kun­nal­la, ja käym­me­kin vii­koit­tain uima­hal­lis­sa sekä lähei­ses­sä lii­kun­ta­sa­lis­sa pelaa­mas­sa eri­lai­sia pal­lo­pe­le­jä. Vii­koit­tai­set vie­rai­lut Save­la­ko­din ulko­puo­lel­la ede­saut­ta­vat taval­li­ses­sa arjes­sa kiinnipysymistä.

Tavoitteena on parempi arki

Tar­joam­me asiak­kail­lem­me mah­dol­li­suu­den monen­lai­seen kun­tout­ta­vaan toi­min­taan ja tera­pi­aan sekä hyvin­voin­tiin posi­tii­vi­ses­ti vai­kut­ta­vas­sa elinympäristössä.

 Pal­ve­lua­su­mi­ses­sa jokai­sel­le asiak­kaal­le teh­dään yksi­löl­li­nen kun­tou­tus­suun­ni­tel­ma ja tehos­te­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa hoi­to- ja pal­ve­lusuun­ni­tel­ma. Suun­ni­tel­mat laa­di­taan yhteis­työs­sä asiak­kaan, omaoh­jaa­jan ja sai­raan­hoi­ta­jan kans­sa. Kun­tou­tuk­sen ede­tes­sä suun­ni­tel­maa arvioi­daan ja päi­vi­te­tään sään­nöl­li­ses­ti. Jokai­sel­la asiak­kaal­la on omaoh­jaa­ja, joka pitää yhteyt­tä asiak­kaan lähi­ver­kos­toon ja tie­dot­taa myös lähet­tä­vää tahoa hoi­toon liit­ty­vis­sä asioissa.

Asiakaslähtöisyys ja yhteisöllisyys

Kaik­ki toi­min­tam­me on aina asia­kas­läh­töis­tä. Otam­me huo­mioon asiak­kai­dem­me elä­män­his­to­rian ja luom­me hoi­to­ko­tiim­me tur­val­li­sen ilma­pii­rin, jos­sa jokai­sen itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta kun­nioi­te­taan. Vaik­ka toi­min­tam­me on vah­vas­ti yhtei­söl­lis­tä, otam­me hoi­dos­sa huo­mioon asiak­kai­den yksi­löl­li­set tarpeet.

Save­la­ko­dis­sa asiak­kaat pää­se­vät vai­kut­ta­maan hoi­to­ko­din toi­min­taan ja osal­lis­tu­maan yhtei­siin päi­vit­täi­siin aska­rei­siin omien voi­ma­va­ro­jen­sa mukaan. Save­la­ko­din yhtei­söä kos­ke­vis­ta pää­tök­sis­tä ja suun­ni­tel­mis­ta pide­tään vii­koit­tai­sia yhtei­sö­ko­kouk­sia, jois­sa pyri­tään kes­kus­te­le­maan ja neu­vot­te­le­maan avoi­mes­ti. Yhtei­sö­ko­kouk­sis­sa mää­ri­tel­lään asiak­kai­den yksi­löl­lis­ten voi­ma­va­ro­jen mukaan eri­lai­sia vas­tuu­aluei­ta ja arjen tehtäviä

Toimintaamme ohjaa seuraavat

Arvot

Asiakastyytyväisyys

Kun­tou­tu­ja on tyy­ty­väi­nen saa­maan­sa pal­ve­luun ja pää­see itse vai­kut­ta­maan sen mää­rään ja laatuun.

Tasapuolisen osallisuuden edistäminen

Jokai­sel­la kun­tou­tu­jal­la on oikeus sanan­va­pau­teen ja omaan mie­li­pi­tee­seen, jota täy­tyy arvostaa.

Hoidon laatu

Asiak­kail­le tar­jot­ta­vien pal­ve­lui­den laa­dus­ta emme tingi.

Oikeus tasapuoliseen hoitoon ja palveluun

Kai­kil­la on oikeus ihmi­sar­voi­seen palveluun.

Yhteisöllisyys

Save­la­ko­din toi­min­ta perus­tuu yhteisöllisyyteen.

Yhteistyökumppanimme:

Sivuston toteutti: Projektitoimisto Gravi
Call Now ButtonSoita nyt!