Green Care

  Hyvin­voin­tia luonnosta!

 

Ota yhteyt­tä

Green Care kuntoutusmenetelmä

Tukeu­dum­me Green Care ‑tyyp­pi­sis­sä kun­tou­tus­me­ne­tel­mis­säm­me vah­vas­ti luon­toon, ja tavoit­tee­nam­me on hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen ympä­röi­vän luon­non ja eläin­ten avul­la. Green Care ‑mene­tel­mäl­lä pyrim­me edis­tä­mään päih­de­kun­tou­tu­jien elä­män­laa­tua. Luon­toa hyö­dyn­tä­vä toi­min­ta tukee kes­kus­te­luun ja ver­tais­tu­keen perus­tu­vaa psy­ko­so­si­aa­lis­ta tera­pi­aa, ja Green Caren avul­la lisääm­me päih­de­kun­touk­sen toi­min­nal­li­suut­ta ja yhteisöllisyyttä.

Luonto lähellä

Kau­niin Rum­muk­ka­jär­ven ran­nas­sa sijait­se­van Save­la­ko­din ympä­ris­tö tar­jo­aa erin­omai­set mah­dol­li­suu­det luon­nos­ta naut­ti­mi­seen. Ympä­röi­vä luon­to näkyy­kin toi­min­nas­sam­me monin tavoin. Ulkoi­lem­me lähiym­pä­ris­tös­sä päi­vit­täin, kaik­ki­na vuo­de­nai­koi­na. Kesäi­sin huo­leh­dim­me yhdes­sä Save­la­ko­din puu­tar­han hoi­dos­ta, venei­lem­me ja kalas­tam­me. Tal­vi­sin käym­me esi­mer­kik­si lähei­sel­lä laa­vul­la pais­ta­mas­sa mak­ka­raa ja nau­tim­me pak­kas­sääs­tä ulko­tu­len äärellä.

Eläinavusteinen toiminta

Hoi­to­ko­dis­sam­me on myös eläi­na­vus­teis­ta toi­min­taa. Tera­pia­koi­ri­na toi­mi­vat kave­ri­koi­rat Mik­ki ja Petu. Lisäk­si Save­la­ko­dis­sa asu­vat kis­sat Laku ja Mon­ni, Her­man­ni-kani, kalo­ja ja kano­ja, joi­den hoi­dos­ta vas­taam­me yhdes­sä. Jär­jes­täm­me myös hevos­toi­min­taa ennal­taeh­käi­se­vä­nä ja kor­jaa­va­na sosi­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen mene­tel­mä­nä. Meil­le myös asiak­kai­den omat lem­mi­kit ovat tervetulleita.

Eläinten rauhoittava vaikutus

Yhtei­nen vas­tuu eläin­ten hoi­dos­ta ehkäi­see syr­jäy­ty­mis­tä, edis­tää arjen­tai­to­ja ja lisää yhtei­söl­li­syyt­tä. Eläin­ten läs­nä­olol­la on rau­hoit­ta­va vai­ku­tus ihmi­siin ja eläi­met tuo­vat monil­le asiak­kail­le loh­tua ja tur­vaa sil­loin­kin, kun vuo­ro­vai­ku­tus ihmis­ten kans­sa on haastavaa.

Mikki

Mik­ki on 8v labra­do­rin­nou­ta­ja. Luon­teel­taan rau­hal­li­nen, ihmis­ra­kas ja hel­lyy­den­ki­peä. Var­si­nai­nen sydäntenvaltaaja

Hermanni

Her­man­ni on 3v, ihmi­sys­tä­väl­li­nen ja lup­sak­ka, kaik­kien kans­sa toi­meen­tu­le­va maatiaiskani

Sivuston toteutti: Projektitoimisto Gravi
Call Now ButtonSoita nyt!